Jolitka54

Rejestracja: 2006-04-01
Punkty869Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 131
Ostatnia gra

myśli....

2016-03-13       
Są oso­by, które tra­cimy po­mimo naszych sta­rań; są uczu­cia, które od­czu­wamy po­mimo nasze­go sprze­ciwu; są myśli, które kotłują się w naszej podświado­mości po­mimo naszej wo­li.... są sy­tuac­je, które mają miej­sce po­mimo naszych za­miarów. Chce­my mieć wpływ na wszys­tko, nie ma­my prak­tycznie na nic... życie byłoby prze­pełnione den­nością gdy­byśmy mog­li je roz­pla­nować według naszych prag­nień, a marze­nia i roz­myśla­nie przed zaśnięciem, z nieosiągal­nej ab­strak­cji zmieniłyby się w zbędną codzien­ność.